กิจกรรมมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

 

โครงการ "หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" 

การพัฒนาชาติต้องเริ่มที่พัฒนาคน การพัฒนาคนต้องเริ่มที่เยาวชนก่อนเพราะเยาวชนในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเยาวชนไทยมีความประพฤติดี มีการศึกษาดี เป็นคนดีมีคุณภาพและคุณธรรม ย่อมเป็นพลังอำนาจของชาติได้เป็นอย่างดี มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจึงเน้นกิจกรรมด้านเยาวชนคนดีศรีสังคมเป็นส่วนมาก หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากท่านทั้งหลาย ในการสร้างเสริมคนดีของสังคมไทยให้มีมากยิ่งขึ้น  ถ้าประเทศไทยมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี พยายามส่งเสริมคนดีให้เป็นผู้นำของสังคม ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ย่อมสามารถทำให้สังคมสงบสุข และประเทศชาติมั่งคงถาวรสืบไป

     

 


  • โครงการ "พุทธธรรมนำปัญญา" "มอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียนทั่วราชอาณาจักร" เติมบุญให้ชีวิต อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ร่วมบูชา ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อท่าน เพื่อสร้างประโยชน์อบรมจ...

  • โครงการธนาคารความดี การพัฒนาเยาวชน ถือเป็นภาระร่วมกันของคนทั้งชาติ การจัดตั้งโครงการ "ธนาคารความดี" ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งนับเป็นการจุดประกายภายในของการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย...
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 53,657