นักบริหารดีเด่นแห่งปี

รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต 

คนดี...ความดี...ตอบแทนคุณแผ่นดิน

กิจกรรมเพื่อสังคม  ที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปที่มุ่งหวังเพียงผลกำไร

     “รางวัลไทย มิได้ทำหน้าที่สงเคราะห์หรือช่วยเหลือหากแต่เรา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ “บุคคล”  และ “องค์กร” ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณความดี  มีวินัย  มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป  ร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่มีความมั่นคง  มั่งคั่งสืบไป

บุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างประการแรกมันสมองที่รู้จักคิดแก้ปัญหามีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามได้อย่างมีแบบแผนไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้างประการสำคัญคือการมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมนับเป็นพลังงานอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องดังนั้นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรางวัลไทยจึงได้มีการพิจารณามอบรางวัล“นักบริหารดีเด่นแห่งปี" 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 53,658