ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

จาก "คนดีสังคมไทย" สู่
รางวัล " ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน"

"BEST PRACTICE AWARDS" 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  การส่งเสริมคนดี “... ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้คนทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” และ “... การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรื่องแน่ๆ...”
     บุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ประการแรกคือการรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหา มีความอดทน ฟันฝ่าอุปสรรค ขวากหนาม ได้อย่างมีแบบแผน ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้าง ประการที่สำคัญคือ การมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม นับเป็นพลังงานอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง

     ดังนั้นคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน รางวัลไทย จึงได้มีการพิจารณามอบรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน"  ขึ้น ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณนี้ จะเป็นต้นแบบสำหรับ ผู้ที่จะก้าวมาช่วยพัฒนาชุมชน องค์กร สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติในลำดับต่อๆ ไป 

 

 

Visitors: 55,417