ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศให้มากที่สุด นับว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่ง จึงต้องมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอำนาจในการปกครองตนเองร่วมกัน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญและถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และมั่งคั่งให้แก่ประเทศชาติ และประชาชน ชุมชนใดจะพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้บริหารและการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้นำ ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นต้องมีความสามารถ ซื่อสัตย์ สามัคคี สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์

 

รากฐานความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและรากฐานความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ แท้จริงคือ การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคง” ถือเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิที่คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องยึดถือและปฏิบัติให้บรรลุผล ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต ประกอบกับมีคุณธรรม  จริยธรรม โดยสมบูรณ์
Visitors: 69,050