โครงการพุทธธรรมนำปัญญา

โครงการ "พุทธธรรมนำปัญญา"

           "มอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียนทั่วราชอาณาจักร"

เติมบุญให้ชีวิต อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ร่วมบูชา ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อท่าน เพื่อสร้างประโยชน์ อบรมจิตใจให้มีคุณธรรมและส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างและสร้างจิตสำนึกในเยาวชนแห่งชาติ ให้เกิดหิริโอตัปปะ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม กตัญญูรู้คุณ...

 

 

Visitors: 53,657