โครงการธนาคารความดี

โครงการธนาคารความดี

     การพัฒนาเยาวชน ถือเป็นภาระร่วมกันของคนทั้งชาติ การจัดตั้งโครงการ "ธนาคารความดี" ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งนับเป็นการจุดประกายภายในของการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ โดยมีโรงเรียนที่เปรียบเสมือนเป็นธนคารคอยเก็บสะสมคุณงามความดี หรือความประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ เคาระเชื่อฟังผู้ใหญ่ อันเป็นสมบัติของคนไทยที่เราประพฤติสืบเนื่องมาช้านาน
     

     การมอบวุฒิบัตร "ธนาคารความดี" ถือได้ว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี อีกทั้งสร้างความภูมิใจแก่เยาวชนที่ได้รับ และขอให้เยาวชนไทยตระหนักว่า แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับรางวัลหรือวุฒิบัตรใดๆ ความดีที่ได้กระทำนั้นมิได้สูญหายไป หากได้สะสมเข้าไว้ใน "จิตสำนึก" ของตน ซึ่งดอกผลคือคุณความดีทั้งปวงจะเจริญงอกงามขึ้นในใจ..ตลอดไป

Visitors: 53,657