สตรีตัวอย่างแห่งปี

รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต
"สตรีตัวอย่างแห่งปี"


    บุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จนั้น จะต้องประกอปด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ประการแรกคือ การรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหา มีความอดทน ฟันฝ่าอุปสรรค ขวากหนาม ได้อย่างมีแบบแผน ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้าง ประการที่สำคัญคือ การมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วนคุณธรรม จริยธรรม นับเป็นพลังอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมที่ บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

ดังนั้น คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน รางวัลไทย จึงได้มีการพิจารณามอบรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ขึ้น ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนี้ จะเป็นต้นแบบสำหรับ ผู้ที่จะก้าวมาช่วยพัฒนา ชุมชน องค์กร สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นกำลังใจ ยกย่อง บุคคล และองค์กร ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนร่วมหรืออุทิศ๖นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติ สมสควรได้รับการยกย่องให้เป้นแบบอย่างที่ดีสืบไป

เป้าหมาย

กลุ่มตรีทุกสาขาอาชีพ ผู้นำองค์กร ผู้บังคับบัญชา เจ้าของธุรกิจ ทุกประเภท กลุ่มสตรีที่ทำงานเพื่อสังคมทุกแขนง กลุ่มผู้ที่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และตรีทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

สาขาที่เปิดการพิจารณา

 1. แม่ตัวอย่าง โดยพิจารณาเป็นประเภท เช่น แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้ส่งเสริมบุตรให้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้น
 2. การแพทย์และสาธารณสุข
 3. การศึกษา
 4. การวิจัยและพัฒนา
 5. การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ
 6. การยุติธรรม
 7. การพัฒนาชุมชน
 8. การบำเบ็ญประโยชน์ต่อสังคม
 9. ความมั่นคงแห่งชาติ
 10. การป้องกันและปราบปราม
 11. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 12. การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทุกประเภท
 13. วิศวกรรมศาสตร์
 14. นักธุรกิจทุกประเภท ทุกกลุ่ม
 15. การเกษตร
 16. พลังงาน
 17. ตความชำนาญการพิเศษ และอื่นๆ ถ้ามี

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 53,657