โครงการมอบพระพุทธรูป จังหวัดลำพูน

     สมาคมชาวลำพูน  และ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

โครงการส่งเสริมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก ทดแทนคุณแผ่นดิน
มอบพระพุทธรูปประจำห้องเรียน จังหวัดลำพูน

      การพัฒนาชาติต้องเริ่มที่พัฒนาคน การพัฒนาคนต้องเริ่มที่เยาวชน เพราะเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเยาวชนมีความประพฤติดี มีการศึกษาดี เป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ย่อมเป็นพลังอำนาจของชาติได้เป็นอย่างดี  การสนับสนุนและเสริมสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดีอย่างได้ผลนั้น ควรมีกิจกรรมทำความดีด้านศาสนาที่โรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันของเขา เช่นมีการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน เพราะฉะนั้นหากจัดให้มีพระพุทธรูปไว้ที่ห้องเรียนทุกห้องเพื่อให้นักเรียนมีการไหว้พระสวดมนต์ที่ห้องเรียนก่อนการเรียนการสอนและก่อนเลิกเรียน พร้อมศึกษาธรรมะ จะช่วยให้นักเรียนใกล้ชิดพระธรรมคำสอนและศาสนามากยิ่งขึ้น อันเป็นการปลูกฝัง การทำความดี  การมีสมาธิ  การมีสติก่อเกิดปัญญาแก่เยาวชนไทย 

Visitors: 53,657