เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

กว่า 30 ปีเต็มกับบทบาทสำคัญยิ่ง ส่งเสริม เสริมสร้าง และพัฒนาสังคมไทย

    "มูลนิธิเพื่อสังคมไทย" เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม พัฒนาคน พัฒนาเมือง "มูลนิธิเพื่อสังคมไทย"ดำเนินการตามปรัชญาของคณะผู้ก่อตั้งที่จะต้องการดำเนินกิจกรรมเพื่อรับใช้สังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมเยาวชนและพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ โครงการธนคารความดี โครงการส่งหนังสือให้น้องอ่าน โครงการพุทธธรรมนำปัญญา โครงการพัฒนายกย่องคนดี การทำดี เป็นต้น 

    ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม เป็นพลังขับเคลื่อน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนมุ่งขยายผลเพื่อสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งต่อเนื่องตลอดไป


Visitors: 43,389