โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเองครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม ไม่ทํา ให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย การจะทําความดีเพื่อเป็นคนดีของสังคมเรา
ต้องรู้จักคุณสมบัติของคนดีในสังคมเสียก่อน 
 
      
   
 
Visitors: 57,127