โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเองครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย การจะทําความดีเพื่อเป็นคนดีของสังคมเราต้องรู้จักคุณสมบัติของคนดีในสังคมเสียก่อน 
 
  

 
      
   
 
Visitors: 74,303