คณะกรรมการ "รางวัลไทย"

รางวัลไทย

รางวัลไทย เพื่อคนไทย และสังคมไทย

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

ท่านพระครู ดร.สุนทร คุณธาดา  วัดเจดีย์หอย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

พลเอกสุนัย สัมปัตตะวานิช

 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล

รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

นายพันธพัฒน์    วิทยอำนวยคุณ

รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
นางสาววรินทร สุธรรมซาว

 กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

   

คณะกรรมการรางวัลไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลเอกสุนัย  สัมปิตตะวนิช     อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรีวิชัย   กุลวุฒิวิลาศ


    กรรมการผู้จัดการบริษัท สไมล์ภัณฑ์  จำกัด

พลตำรวจเอกพิชิต   ควรเดชะคุปต์

    ประธานมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี

พลอากาศเอกวัธน  มณีนัย

     อดีต รองผู้บัญชาการกองทัพอากาศ

ศ.ดร.จงจิตร์       หิรัญลาภ

      คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

พล.ต.ต เสริมคิด  สิทธิชัยกานต์

     รรท.รอง ผบช.สกบ. สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ผศ.ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ดร.พสุ   โลหารชุน

    อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ผศ.ดร.สมเกียรติ   ภู่พัฒน์วิบูลย์


     คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รศ.ดร.สุรชัย   จิวเจริญสกุล


     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายมงคล   จอมพันธ์

     เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผศ.เสงี่ยม   บุษบาบาน

      คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผศ.ดร.ชุมพล   เสมาขันธ์

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม      

รศ. ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค

      รองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางประพันธ์ศิริ   สุเสารัจ

      รองศาสตราจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.สุรวาท   ทองบุ

      คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์   วัฒนา

      ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ ตรีตรง

       อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.โอภาส   พิมพา

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายวันชัย   เกาะสูงเนิน

     หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ประหยัด       พิมพา

    ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗
   

 

 

 

Visitors: 42,333