รักษ์ชุมชน ตอบแทนคุณแผ่นดิน

การพึ่งตนเอง

คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแววล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้
ดังพระราชดำรัสความตอน หนึ่งว่า “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อน  เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด” เพราะผู้มีอาชีพและฐานะที่จะพอพึ่งพาตนเองได้ย่อมพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้
ตอบแทนคุณแผ่นดิน
คือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน” ถ้าจะให้คำนิยามนี้เป็นที่ยอมรับ ก็ไม่เห็นได้ว่าไม่มีผู้ใด ใคร หรือ องค์กรใด ย่อมรวมอยู่ในคำนิยามนี้ทั้งสิ้น ฉะนั้น การตอบแทนคุณแผ่นดินจึงมีความหมายกว้างขวาง ล฿กซึ้ง ยิ่งใหญ่ และครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทำให้บ้านเมืองเรามีความเจริญ ก้าวหน้า มีความสุข คนในชาติมีความรัก สามัคคี สุขภาพแข็งแรง มีการศึกษาที่ดีพอจะประกอบอาชีพได้ และถ้าคนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเข้าใจการตอบแทนคุณแผ่นดินและปฏิบัติตามที่เข้าใจ ได้ถูกต้องก็จะส่งผลให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียนร้อย


มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ โดย ดร.วิทยา วิทยอำนวยคุณ และ กลุ่มคณะบุคคลที่มีชื่อเสียงของสังคมไทย ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการจะทำงานรับใช้สังคมไทย เป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาจิตใจและคุณธรรมประชาชน ยกย่องสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี/ส่งเสริมสนับสนุนร่วมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ/ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาต่างๆ/ รณรงค์รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม/เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย/ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์/เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  ได้ลงความเห็นว่าปีพุทธศักราช 2560 ให้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้าน การรณรงค์รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้นำร่องทำร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบการบูรณาการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความมั่นคงในทางอาหาร ภูมิปัญญา และเน้นการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำ“โครงการรักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดิน” โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำงานของมูลนิธิเพื่อสังคมไทยคือ คนดี ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน  พื้นที่แรกในการทำโครงการนี้คณะทำงานได้นำเสนอพื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 53,658