รักษ์ชุมชน ตอบแทนคุณแผ่นดิน

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ โดย ดร.วิทยา วิทยอำนวยคุณ และ กลุ่มคณะบุคคลที่มีชื่อเสียงของสังคมไทย ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการจะทำงานรับใช้สังคมไทย เป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาจิตใจและคุณธรรมประชาชน ยกย่องสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี/ส่งเสริมสนับสนุนร่วมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ/ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาต่างๆ/ รณรงค์รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม/เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย/ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์/เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  ได้ลงความเห็นว่าปีพุทธศักราช 2560 ให้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้าน การรณรงค์รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้นำร่องทำร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบการบูรณาการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความมั่นคงในทางอาหาร ภูมิปัญญา และเน้นการทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำ“โครงการรักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดิน” โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำงานของมูลนิธิเพื่อสังคมไทยคือ คนดี ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน  พื้นที่แรกในการทำโครงการนี้คณะทำงานได้นำเสนอพื้นที่ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

Visitors: 70,863