นักปกครองดีเด่น

นักปกครองท้องถิ่นเด่น แห่งปี

ราชอาณาจักรไทย  เป็นประเทศรัฐเดี่ยวที่มีข้อกำหนด กฎจำกัด กฎเกณฑ์ แตกต่างจากสากลหรือประเทศที่เป็นสาธารณรัฐ  การปกครองท้องถิ่น เป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคง  และมั่งคั่งให้แก่ประเทศชาติและประชาชน  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเมืองการปกครองเพื่อบรรลุสู่ยุทธศาสตร์ชาติที่ว่า “พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคง” เป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์
ที่  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการประจำ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่ง

     คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน รางวัลไทย ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพิจารณาและสรรหา นักปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้า รับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งจักทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจ  แรงผลักดันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน
Visitors: 53,657